Tankpas Van De Zaak  thumbnail

Tankpas Van De Zaak

Published Jun 08, 24
7 min read


Het stroomnet wordt zo overbelast als de zon uitbundig schijnt. Huishoudens zijn gebaat bij meer voorlichting in dezen. En daar zit ook een inhoudelijke component aan (eg group tankpas). Juist omwille van onze voorkeur voor duurzame energie, zorgt zelfverbruik ervoor dat men minder vaak hoeft terug te vallen op stroom, opgewekt uit kolen en gasHeeft de minister plannen in dezen? Wil de minister dit ook betrekken bij de eerdergenoemde voorlichting? Is de minister bereid maatregelen te nemen die gezamenlijke opslag financieel stimuleren? We overwegen een motie in dezen. Door het afschaffen van de salderingsregeling zal naar verwachting de businesscase voor de installatie van zonnepanelen op huurwoningen van woningcorporaties ongunstiger worden.

Hoe wil de minister concreet handen en voeten geven aan de uitvoering in dezen? Hoe gaat de minister erop toezien dat ook de huurder van een sociale huurwoning een financieel voordeel heeft in dezen? Voorzitter, ten slotte (eg group tankpas). De salderingsregeling heeft gezorgd voor een enorme toename van het opwekken van duurzame energie

Daar zit zeker ook een educatief aspect aan. Afbouw van deze regeling zal dan ook zorgvuldig moeten gebeuren. Onze fractie ziet uit naar de beantwoording van onze vragen. De : Dank u wel. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De : Ik geef het woord aan de heer Van Ballekom van de fractie van de VVD.

Voor ons ligt de aanpassing van de Elektriciteitswet waardoor de salderingsregeling voor kleinverbruikers in stapjes wordt afgebouwd en definitief komt te vervallen in 2031. Nederlandse wetgeving komt veelal schaatsend in de yoghurt tot stand. eg group tankpas. Dat is ook nu het geval - kilometerregistratie. Zeven jaar nadat het voorstel is gesuggereerd, vindt de behandeling in onze Kamer plaats

Avia Tankpas ZakelijkWaarom werd in 2017 voorgesteld om de regeling af te bouwen? Volgens mijn fractie zijn daar vijf heel goede redenen voor aan te dragen. Zonnepanelen zijn vele malen efficiënter dan zo'n jaar of tien, twintig geleden en ze zijn ook nog eens een stuk goedkoper geworden. Het blijft dus interessant om deze investering te overwegen, ook wanneer er geen subsidie aan verbonden is.

Er is dus altijd 21% subsidie, als je het zo bekijkt. Een tweede reden is dat de salderingsregeling, zo mag toch worden geconcludeerd, zeer succesvol is geweest, want Nederland is van hekkensluiter voorloper geworden (eg group tankpas). In dat licht is het volgens de VVD dan ook logisch om het beleid op de actualiteit af te stemmen

Het helpt bij de verduurzaming en het past bij de diversificatie van de energievoorziening, waardoor onze onafhankelijkheid wordt gespreid. Maar zonder aanpassingen — nu kom ik bij het derde argument — gaan ook mensen en huishoudens zonder zonnepanelen betalen voor de extra kosten die worden doorberekend door de energiebedrijven. Dat zijn kosten die samenhangen met het feit dat salderen de mogelijkheid inhoudt goedkope energie weg te strepen tegen dure energie.

Het is evenmin, meneer Crone, erg eerlijk ten opzichte van degenen die nog geen zonnepanelen hebben (eg group tankpas). Dat is ook heel vervelend. Daar heeft de VVD ook oog voor. De : Hier krijgt u natuurlijk een interruptie over van de heer Crone. De heer (GroenLinks-PvdA): Ik heb hier natuurlijk wéken op gewacht

Zullen wij dus een gezamenlijke initiatiefwet indienen om de pensioenomkeerregel, de hypotheekrenteaftrek en wat zo meer af te schaffen? Want dat zijn miljardenbedragen (eg group tankpas). Waar we het hier over hebben is peanuts. Laten we beginnen met de hypotheekrente. De heer (VVD): Pardon? De heer (GroenLinks-PvdA): Laten we beginnen met de hypotheekrente, zei ik

Shell Smartpay Tankpas

De heer (VVD): Nee, dat is niet waar, want als we het niet zouden afbouwen, zouden mensen zonder zonnepanelen ook voor de kosten opdraaien. eg group tankpas. Dat is dus niet iets waar velen naar uitkijken. Bovendien — maar daar kom ik nog op terug in mijn betoog — blijft het voor alle huishoudens een goede investering

Daarover heb ik nog een vraag aan de minister, maar die komt later in mijn betoog, meneer Crone. De heer (GroenLinks-PvdA): Ik begrijp dat u een omweg maakt. eg group tankpas. Het is heel simpel. U zei: lage inkomens hoeven toch geen hoge inkomens te subsidiëren. Dan zeg ik: nou, dan kunnen we 8 miljard ophalen bij de hypotheekrenteaftrek

De heer (VVD): Dan gaan we alles aan alles koppelen en daar ga ik niet op in (eg group tankpas). Sorry. De heer (GroenLinks-PvdA): Dat is ook een antwoord. De heer (VVD): Ja. Dien er maar een initiatiefwet op in, zou ik zeggen. De heer (BBB): Dan heb ik misschien een andere koppeling, die u misschien wel accepteert

Het kost 2,8 miljard over zeven jaar. Dat wilt u gaan afbouwen, omdat u niet wilt dat mensen met lagere inkomens, een breder deel van de bevolking, ook kunnen meedoen. eg group tankpas. Maar ondertussen laat u de SDE-subsidie voor zonneparken, voor de energieleveranciers, wel doorgaan. Dat is een beetje inconsequent beleid. De zonnepanelen zijn een enorm succes

De heer Holterhues zei het ook al: 17% van onze energie wordt opgewekt door zon, waarvan de helft door leveranciers met zonneparken en de andere helft op daken (eg group tankpas) - Tankpas aanvragen. Dan moeten we er toch ook voor de zonnevelden mee stoppen? De heer (VVD): Ik heb ook in mijn betoog gezegd dat de VVD — daar is geen enkel misverstand over — een groot voorstander is en blijft van zonnepanelen op daken

Uta Tankpas

De : De heer Van Apeldoorn heeft ook een interruptie. De heer (VVD): Oké, maar ik ben pas bij mijn derde reden. De heer (SP): Ik hoor de heer Van Ballenkom twee dingen zeggen. Hij zegt: de VVD-fractie is erg voor zon op dak - eg group tankpas. Hij zegt ook: de huidige voorliggende afschaffing van de salderingsregeling is oneerlijk voor mensen die nog geen zon op dak hebben

Mensen die geen leencapaciteit hebben — dat zijn huishoudens met een inkomen van €60.000 of minder — kunnen via het Warmtefonds een lening afsluiten tegen 0% rente voor deze investering, die zich na zeven, acht of, als ze pech hebben, misschien negen jaar terugverdient (eg group tankpas). Nou, er zijn weinig investeringen die zich binnen negen jaar terugverdienen

De heer (SP): Er blijkt uit onderzoek dat het Warmtefonds onvoldoende soelaas biedt. Anders zouden wel meer mensen met lage en middeninkomens overgaan tot het aanschaffen van zonnepanelen. Maar als je de salderingsregeling nu afschaft, wordt het voor die groepen financieel onaantrekkelijker dan het nu is. Als je voor de mensen die nog geen zon op dak hebben de regeling afschaft, dan ben je toch verder van huis? De heer (VVD): Meneer Van Apeldoorn, dan vergist u zich toch.

En ten derde kun je tegen 0% een lening afsluiten (eg group tankpas). Ik zou willen dat er op meerdere terreinen zulke royale regelingen zijn. Gezien het feit dat de markt zo veranderd is, is de VVD als progressieve partij natuurlijk altijd bereid om de actualiteit in acht te nemen om regelingen beter op de tijd af te stemmen

De : Tot slot, de heer Van Apeldoorn. De heer (SP): Ja, 'heel progressief', dus misschien valt er ook nog wel te praten over de afschaffing van de hypotheekrente met de heer Van Ballekom. De heer (VVD): Daar komen we in een ander debat op terug. eg group tankpas. Daar kan ik u alles over vertellen

Dkv Tankpas Kosten

Mijn punt is al eerder gememoreerd. eg group tankpas. Juist doordat zonnepanelen goedkoper zijn geworden, wordt het ook aantrekkelijker om in zonnepanelen te investeren voor de lagere en middeninkomens, ook in de huursector. Dat wordt nu aantrekkelijker, maar wel met behoud van de huidige salderingsregeling. Het is al eerder gezegd: die salderingsregeling is tot nu toe vooral ten gunste gekomen aan de hogere inkomens

Nu komen juist ook die andere groepen aan bod en dan zegt de heer Van Ballekom met de minister: we schaffen die salderingsregeling af, maar we zijn wel voor zon op dak. Ik zie daar toch een tegenstrijdigheid in (eg group tankpas). Kan de heer Van Ballekom daarop reageren? De heer (VVD): Daar zit geen enkele tegenstrijdigheid in, omdat de terugverdientijd rond de zeven, acht jaar blijf liggenDe heer (BBB): Ik sla even aan op het punt dat de heer Van Ballekom graag de actualiteit meeneemt. eg group tankpas. Dan zou ik graag willen weten hoe de heer Van Ballekom aankijkt tegen de actualiteit dat Netbeheer Nederland zegt dat deze wet technisch helemaal niet uitvoerbaar is, omdat zij pas eind 2026 klaar zijn met het vervangen van de oude meters door nieuwe meters, terwijl deze wet 1 januari 2025 zou moeten ingaan

Latest Posts

Tankpas Van De Zaak

Published Jun 08, 24
7 min read

Slotenmaker Aarschotsesteenweg Wilsele

Published Mar 10, 24
7 min read